loading...

Celem Fundacji jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej,
 • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 


Celem fundacji jest także:

 • propagowanie i organizowanie ruchów pielgrzymkowych;
 • szerzenie zasad wiary katolickiej;
 • promowanie dążeń ekumenicznych;
 • współpraca międzywyznaniowa;
 •  działanie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 


Prowadzone działania 


Szerokie spektrum działania fundacji nie zamyka grup dla których działalność jest prowadzona. Przede wszystkim jednak docieramy do młodych ludzi, zwłaszcza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Działanie w kierunku promocji wolontariatu, organizacji czasu wolnego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom, promocji turystyki i sportu, edukacji.