loading...

12 kwietnia / Juliusza, Lubosława, Wiktoryny

Podstawa prawna opracowania, zatwierdzenia i publikacji sprawozdań:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.);
  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009, Nr 152, poz. 1223);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529);
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873).

Publikacja sprawozdań również na stronach Departamentu Pożytku Publicznego:

https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=D9E09D757E1F62115A49F16E13FC47A5?oppId=223151