loading...


Celem Fundacji jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:

-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

-działalności charytatywnej,

-podtrzymywania tradycji narodowej,

-pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

-działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

-nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

-krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

-porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

-działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

-promocji i organizacji wolontariatu;

-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

-ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Celem fundacji jest także:


-propagowanie i organizowanie ruchów pielgrzymkowych;

-szerzenie zasad wiary katolickiej;

-promowanie dążeń ekumenicznych;

-współpraca międzywyznaniowa;

- działanie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prowadzone działania
Szerokie spektrum działania fundacji nie zamyka grup dla których działalność jest prowadzona. Przede wszystkim jednak docieramy do młodych ludzi, zwłaszcza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Działanie w kierunku promocji wolontariatu, organizacji czasu wolnego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom, promocji turystyki i sportu, edukacji.